หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


โกศล ดีศีลธรรม. การบริหารแบบโลจิสติกส์ : ปัจจัยกลยุทธ์การแข่งขันในยุคน้ำมันแพง =
    Logistics & supply chain strategy for management
.(2548). กรุงเทพฯ :
     ผู้จัดการ. เลขหมู่ HD38.5 ก95ด64

    หนังสือที่สามารถนำสาระไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งธุรกิจภาคการผลิตและบริการ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย การบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ปัจจัยโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน Gloal Supply
Chain : ปัจจัยการแข่งขันแห่งสหัสวรรษ ปัจจัยสนับสนุนกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยการวิเคราะห์
ห่วงโซ่อุปทาน ทฤษฎีข้อจำกัดสำหรับวัดประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน บทบาทห่วงโซ่อุปทาน
กับธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยสร้างประสิทธิภาพการตอบสนองลูกค้า บทบาทธุรกรรมการจัดหาจัดซื้อ
บทบาทการวางแผนและประสานความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน บทบาทระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร การสร้างผลิตภาพห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวคิดลีน