หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


อัจฉรา โยมสินธุ์. 365 + 1--คำศัพท์การเงินและการลงทุน. (2555). กรุงเทพฯ :
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG151 อ623

    หนังสือที่รวบรวมความหมายของคำศัพท์สำคัญๆ ต่าง ทางด้านการเงินและการลงทุน
โดยคำศัพท์ภายในเล่มประกอบด้วย เริ่มเรียนรู้เรื่องการเงิน รู้จักตลาดการเงิน...เข้าใจ
สถาบันการเงิน การบริหารเงินสด สินเชื่อ และประกันภัย เรื่องง่ายๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
พื้นฐานการลงทุน ฉลาดเลือกตราสารหนี้และกองทุนรวม หุ้น อนุพันธ์ โภคภัณฑ์ ทางเลือก
เพื่อความั่งคั้ง ว่าด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ รอบรู้เรื่องพอร์ตและการลงทุน ลงทุนอย่าง
มั่นใจ ต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค บรรษัทภิบาลและ
ปัญหาการเป็นตัวแทน การเงินเชิงพฤติกรรมและการลงทุนอย่างยั่งยืน