หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


ภราดร เตียรณปราโมทย์ และ พบชัย ภัทราวิชญ์. (2561). สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน
    ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ.
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HG4529 ภ46ส44

    การลงทุนในตลาดทุนไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน
และคอยติดตามวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนที่หลากหลาย โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลข
หรือสถิติต่าง ๆ หากสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุน
โดยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ภายในเล่มมีการนำเสนอข้อมูลวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับ
เนื้อหาโดยเริ่มจากวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้างและวางกรอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึก
แต่ละประเด็น ช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ
ชัดยิ่งขึ้น