แนะนำหนังสือมุม Set Corner


นภัทร พุกกะณะสุต. (2550). ผมฉลาดแต่รู้สึกโง่. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HQ773.5 น46ผ42

    ด้วยความเชื่อที่ว่า “เด็ก คือ อนาคตของชาติ ” หากผู้ใหญ่ใจดีจะให้โอกาสและมีส่วนร่วม
ในการดูแลเด็ก ๆ ได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนคุณภาพของสังคม สังคมก็จะน่าอยู่
และคนในสังคมจะรู้สึกปลอดภัย เนื้อหาภายในเล่มจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในการดูแล
ลูกชายอันเป็นที่รักที่เกิดมาพร้อมกับปัญหาระบบการทำงานของสมองบกพร่อง ส่งผลให้
สมาธิสั้น และมีความบกพร่องในการเรียนรู้ โดยเด็กๆ ที่ประสบปัญหาดังกล่าว ไม่มีโอกาส
ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างถูกต้องในเวลาที่รวดเร็ว นับว่าเป็นการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคล ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ ความเข้าใจ
พร้อมทั้งแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้