หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม. (2558). เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน.
    กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4529 ท635ล65 2558

    “สนใจลงทุนในหุ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นหรือตัดสินใจลงทุนอย่างไร ”เป็นคำถามที่ผู้ลงทุนมือใหม่
มักจะถามเป็นคำถามแรก ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นหรือตัดสินใจ
ลงทุนได้จากการวิเคราะห์หุ้นด้วยหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์หุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน
การวิเคราะห์หุ้นจากงบการเงิน และการวิเคราะห์หุ้นจากปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งหลายท่าน
อาจมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะวิเคราะห์หุ้นจากหลักการดังกล่าวด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้
เป็นแนวทางที่น่าสนใจในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานอย่างเป็นขั้น
เป็นตอนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้เองในเบื้องต้น