หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2554). ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์.
    กรุงเทพฯ : ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4551 ต455ก65 2554

    การลงทุนเป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเองในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน การลงทุน
ในหลักทรพย์ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบ
กับดอกเบี้ยเงินฝากหรือการลงทุนแบบอื่น ๆ แม้ว่าการลงทุนนั้นจะมีความเสี่ยง แต่ผู้ลงทุน
ก็สามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยงได้หากตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ มีเหตุผล
ไม่ประมาท มีความรอบรู้ ในสิ่งที่จะลงทุน และใช้ความรู้นั้นตัดสินใจเลือกลงทุนและมี
การติดตามอย่างเหมาะสม สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ แต่ไม่รู้ว่า
จะเริ่มลงทุนอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะมีข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งหนังสือจะเปรียบเสมือนคู่มือเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมก่อน
การลงทุน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมเรื่องการลงทุนในหลักทรพย์อย่างครบถ้วน