หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


ผดุง พรมมูล และ ผาณิต เกิดโชคชัย. (2554). เรื่องเล่า "ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน".
    กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์. เลขหมู่ HG7920 ร853

    เป็นหนังสือที่มีการผสมผสานทักษะการใช้เงิน นับเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญของมนุษย์ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางชีวิต มีครอบครัวที่เป็นสุข เป็นรากฐานสำคัญ
ของสังคมคุณภาพ โดยเนื้อหาภายในเล่มมีการผสมผสานทั้งความรู้ ประสบการณ์ที่
หลากหลายผ่านกระบวนการคัดกรองและการวิเคราะห์ มีการเติมแต่งด้วยจินตนาการเป็น
เรื่องเล่าที่สร้างปมของเรื่องให้ชวนติดตาม จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านโดย
ไม่มีที่สิ้นสุด ได้สนุกที่จะเก็บออม เพลิดเพลินไปกับการวางแผนและจัดการเงินออมตาม
รสนิยมและปรัชญาการลงทุนของตนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุดคือได้ชื่นใจเมื่อได้บรรลุ
เป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างมีความสุข