แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ฐิติเมธ โภคชัย. 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ. (2559). กรุงเทพฯ :
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HD37 ท5ฐ63ก76

    หนังสือให้ความรู้ ประสบการณ์การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ จากนักรบเศรษฐกิจพันธ์ใหม่
ที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย "กระทิง" เรืองโรจน์ พูนผล จุดประกายสตาร์ทอัพไทย
ไผท ผดุงถิ่น ความล้มเหลว สู่ความสำเร็จ กิตตินันท์ อนุพันธ์ รถชนเหรอ ก็เคลมดิ
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศื Ookbee หนอนหนังสือแห่งดิจิทัล จุฑาศรี คูวินิชกุล Grab
พลิกโฉมการเดินทางของผู้คน คราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ Jitta การวิเคราะห์แบบรวมยอด
วิชานม์ มานะวานิชเจริญ ถ้าไม่ "ถามครู" แล้วถามใคร อมฤต เจริญพันธ์ HUBBA มากกว่า
Coworking Space แต่เป็น Ecosystem Builder for Startup
สมศักดิ์ Local Alike การท่องเที่ยวที่ได้มากกว่าท่องเที่ยว Startup Glossary
50 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Startup