แนะนำหนังสือมุม สสส.


ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์. (2559). คนกับป่า จากทาร์ซานถึงปกาเกอะญอ. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยา
    สิรินธร องค์การมหาชน. (QH 541.5 ป6 ธ36ค3)

    การ์ตูนเชิงสารคดี ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับป่า ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย
พลิกฟื้นแผ่นดินไทย กับ สะอาด (Sa-ard) นักเขียนการ์ตูนอิสระ ที่ทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในวัฒนธรรม
ชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย และพร้อมที่จะเปิดก้าวต่อความหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น.