แนะนำหนังสือมุม Set Corner


สันติ กีระนันทน์. สันติ ชวนคุย ตลาดทุนยุคใหม่ : บริบทของตลาดทุนประเทศไทย. (2559).
    กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG5750.55 ก3ส63ส64

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งงออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่
    กลุ่มที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเพื่อการลงทุน ได้แก่ FC101 ความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน ความเสี่ยงมี
หลายชนิด ความเสี่ยงกับผลตอบแทน (Risk and Return)
    กลุ่มที่ 2 เครื่องมือทางการเงินและการลงทุน ได้แก่ ลงทุนในเครื่องมื่อทางการเงิน หุ้น low beta
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ กองทุนรวม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    กลุ่มที่ 3 ได้แก่ อันดับเครดิต การอ่านอันดับเครดิต กระบวนการจัดอันดับเครดิต ข้อมูลทางการเงิน
ที่ใช้ในการจัดอันดับเครดิต
    กลุ่มที่ 4 เรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิของผู้ถือหุ้นกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น วิสาหกิจในยุคปัจจุบัน ทำไหมธุรกิจ Startup ถึงล้มเหลว การเงินชาวบ้าน
เกษียณอายุให้มีความสุข