แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล. คู่มือ Happy money guide : ตอนวางแผนการออมสม่ำเสมอ.
    (2560). กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4028 อ3ธ36ค74

    หนังสือแนะนำการวางแผนในการออม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 1 )บรรลุเป้าหมายด้วยการพิชิต
เป้าหมายทางการเงิน เช่น เส้นทางชีวิต เคล็ด (ไม่) ลับ มั่งคั่งอย่างมั่นคง เกษียณอย่างเกษม 3 พลัง
มหัศจรรย์ สร้างเงินออมก้อนโต 2) Steps ง่ายๆ สร้างแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
เช่น สำรวจตนเอง จัดทำแผนการออม เริ่มออมตามแผน 3) วางแผนการลงทุน DIY