แนะนำหนังสือมุม Set Corner


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. OTOP เล่าเรื่อง--จากภูมิปัญญาไทย. [255-].
    กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. เลขหมู่ HD62.7 ส25อ93

    หนังสือนำเสนอสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ มาเล่าเรื่องให้เห็นภาพที่มา
ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อันเกิดจากภูมิปัญญาซึ่งได้รับการถ่ายทอดต่อๆ กันมา จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้า/เครื่องแต่งกาย ของใช้/ของประดับตกแต่ง
ศิลปะประดิษฐ์/ของที่ระลึก ของที่ทำจากธรรมชาติ