แนะนำหนังสือมุม Set Corner


เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม. กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา. (2560). กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4661 ท635ก523

    หนังสือนำเสนอแนวคิดของอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุน และหน่วยงานที่ดูแลการ
ถือครองอสังหาริมทรัพย์ และ REIT เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กำเนิดจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2540 กลไกการทำงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สิทธิประโยชน์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ว่าด้วยสินทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปถือครอง มุมมองของผู้ขายสินทรัพย์ เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มุมมองของผู้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน
เลือกซื้อ สิทธิ์การนำเข้า หรือกรรมสิทธิ์ ต่างกันอย่างไร เลือกกองทุนฯ ถือครองอสังหาริมทรัพย์
ประเภทไหนดี ฯลฯ