แนะนำหนังสือมุม Set Corner


สุชัย สุตภาคย์. หนังสือหุ้น [อีก] สักเล่ม : ใช้สติ หาสตางค์. (2560). กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4661 ส72ห36

    หนังสือที่กระตุ้นให้หาความถนัดของตัวเอง พัฒนาให้เป็นสไตล์ของตัวเองเพื่อประโยชน์แกตัวเอง
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยแตะศาสตร์การวิเคราะห์ [สักนิด] อ่าน คิด [วิเคราะห์] แล้วตัดสินใจ
การเลือกทางเลือกและทางของเรา สติวิทยาการลงทุน