แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา. (2562). Startup fundraising : โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ. กรุงเทพฯ :
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HD62.5 ธ344ส36

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาและ หยิบยกตัวอย่างต่างๆ เพื่อบอกเล่าถึงภาพรวมการระดมทุน
จากนักลงทุนประเภทต่างๆ ผ่านความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการทำงานกับนักลงทุน แนวทางการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุน
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง ตลอดจนความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละประเภท อาทิ Angel
Investor, Venture Capital หรือ Corporate Venture Capital อีกทั้ง รูปแบบการระดมทุนที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ หรือที่เรียกว่า
Crowdfunding