แนะนำหนังสือมุม Set Corner


รวี ลงกานี. (2561). อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG6024 ก3ร56อ37

“อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์” เป็นตำราที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย มีการนำทฤษฎีมาอ้างอิง
ครบถ้วน อภิปรายยกตัวอย่างให้เห็นภาพและชี้การประยุกต์ใช้ในตลาดการเงินไทย นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ต้องเรียน รวมถึงผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมการเงินไทย
ที่สนใจหรือที่ต้องใช้ทำงานด้านอนุพันธ์จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากตำราเล่มนี้