แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ณัฐพล คำถาเครือ. (2561). ลงทุนอนุพันธ์ฉบับเข้าใจง่าย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HG6024 ก3ณ63ล23

    ตราสารอนุพันธ์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง แต่เนื่องด้วย
ลักษณะการซื้อขายที่มีอัตราทดและผู้เล่นในตลาดตราสารอนุพันธ์มีนักเก็งกำไรและนักค้ากำไรซึ่งเป็น
คนกลุ่มใหญ่ไม่แพ้ผู้ป้องกันความเสี่ยง การลงทุนในตราสารอนุพันธ์จึงเสมือนดาบสองคมและดูมี
ความเสี่ยงสูง แต่หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวทางการวิเคราะห์ กลยุทธ์การซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง
เพื่อผู้สนใจที่ต้องการเข้าใจปัจจัยสำคัญในการใช้เครื่องมือในตลาด TFEX ได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหา
เหล่านี้ โดยจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะและวิธีบริหารความเสี่ยง ที่แม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนก็ทำได้
และควรทำด้วย เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัว