แนะนำหนังสือมุม Set Corner


อัจฉรา โยมสินธุ์. (2560). ตามหาหุ้นตัวแรกฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HG 4523 อ572ต645 2559

    การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และการมีความมั่นคงทางการเงิน นับเป็นความใฝ่ฝันและความท้าทาย
ของทุกคน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้นั้น ย่อมต้องอาศัยการเก็บออมอย่างมีวินัย รวมถึงการ
บริหารจัดการให้เงินออมงอกเงยอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จะมาถ่ายทอดเครื่องมือที่ช่วย
นักลงทุนกล้าตัดสินใจเลือกหุ้นโดยใช้ "สติ" บนเหตุและผลมากกว่า "อารมณ์" เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้
คุณรู้เท่าทันความเสี่ยง และพร้อมจะคว้าโอกาสทองที่ผ่านเข้ามาได้ด้วยวิธีการที่ไม่ยากเกินความ
สามารถของคุณเอง