แนะนำหนังสือมุม Set Corner


สันติ กีระนันทน์. (2559). วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG 5750.55 ส63ว672

    อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน