แนะนำหนังสือมุม Set Corner


สุนิติ ถนัดวณิชย์. (2562). คู่มือภาษีฉบับบุคคลธรรมดา. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HJ 2950.55 ส73ค74 2562

    เป็นหนังสือแนะนำเคล็ดลับการวางแผนภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ โดยผู้เขียนได้อธิบายด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้
คุ้มค่าและประยุกต์ใช้ได้