แนะนำหนังสือมุม สสส.


ปรารถนา จันทรุพันธุ์. (2556). 3 เครื่องมือสร้างปัญญา : ค่ายอาสา ละคร ดนตรี. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
    กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ HN700.55 พ6ส643

    หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดบทเรียนการทำงานกับเยาวชนในมิติการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะปัญญาด้วย
เครื่องมืออย่างค่ายอาสา ละคร และดนตรี ในการติดตั้งสุขภาวะทางปัญญาในรูปแบบที่ต่างกัน เพื่อสร้าง
สังคมแห่งความสุข สร้างคนทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้องานของตนเอง และเห็นถึงความจำเป็น
ในการพยายามสร้างสรรค์ประโยชน์สุขเพื่อคนอื่นในสังคมโดยรวม ความเข้าใจและความพยายาม
ดังกล่าวนี้เป็นทุนสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดบุคคลอันมีคุณค่าต่อสังคมทั้งในแง่มนุษย์ผู้มีศักยภาพ
และเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาวะที่สามารถจับมือร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น