แนะนำหนังสือมุม สสส.


ธนัญธร เปรมใจชื่น. ( 2562). เสียงจากภายใน : การฝึกตนของครูและศิษย์. กรุงเทพฯ : ไตรรงค์การพิมพ์.
    เลขหมู่ PL4208 ธ36ส761

    หนังสือรวมบทความอ่านง่าย หากแต่สามารถนำพาเราไปสู่บทเรียนที่ลุ่มลึก สะท้อนความเป็นครูกับความ
เป็นศิษย์ที่ไม่ได้จบลงเพียงหลังจากวันที่เรียนจบ หนังสือเล่มนี้บรรจุเรื่องราวของผู้แต่งตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น
ศิษย์ จนกระทั่งมาเป็นครูที่ผ่านทั้งเรื่องยากๆ เรื่องพลาดๆ ไปจนถึงเรื่องน่าชื่นใจ ด้วยความเข้าใจและ
การน้อมใจเรียนรู้จากทุกสิ่ง หลังจากอ่านแล้ว รับรองว่าผู้อ่านจะคิดถึงครูและเข้าใจถึงความรักและ
ปรารถนาดีจากครูแบบไม่มีข้อแม้ใดๆ