แนะนำหนังสือมุม สสส.


ธนัญธร เปรมใจชื่น. (2562). เสียงจากภายใน : เรื่องเล่าการขัดเกลาตนบนวิถีผู้นำพา. กรุงเทพฯ :
    ไตรรงค์การพิมพ์. เลขหมู่ PL4208 ธ36ส762

    หนังสือเล่มนี้เป็นความรู้อันอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียน เป็นบทสรุปที่ไม่ได้อ้างอิงตำรา เป็นการค้นคว้า
ที่ไม่ได้ยึดตามผลการวิจัย เรามักเชื่อกันว่าความรู้ต้องได้มาจากการเรียนในห้องเรียน แต่เปล่าเลย บางครั้ง
เรากลับพบว่าความรู้นั้นเกิดจากการพูดคุยสนทนากับบางคน และอีกหลายครั้งเรายังเกิดความรู้ขึ้นในตัว
จากประสบการณ์ที่ได้ลองผิดลองถูก ไม่ว่าผลจะเป็นความสำเร็จหรือล้มเหลว แต่ความรู้ยังมีอยู่ที่ปลายทาง
ให้แก่เราเสมอ