แนะนำหนังสือมุม สสส.


ธนัญธร เปรมใจชื่น. ( 2562). เสียงจากภายใน : การฝึกตนของครูและศิษย์. กรุงเทพฯ: ไตรรงค์การพิมพ์.
    เลขหมู่ PL4208 ธ36ส761

    รวมบทความจากคอลัมน์ ณ พรมแดนแห่งความรู้ ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และคอลัมน์จิตตปัญญา
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกายใจ เป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิติเราในมิติใดมิติหนึ่ง ผ่านความไม่รู้
สับสน จนพยายามหาทางออกกับมัน หรือดำรงอยู่กับมันอย่างทุกข์น้อยลง