แนะนำหนังสือมุม สสส.


ธิดารัตน์ มูลลา และศราวุธ ดีหมื่นไวย์. ( 2557). ชีวิตใหม่ไร้พุง : How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3 อ.
    กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ WD210 ช643

    หนังสือเล่มนี้บอกถึงเคล็ดไม่ลับในการสร้างแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาไล่ไขมันออกจากพุง ได้แก่ อารมณ์
อาหาร และออกกำลังกาย มีการแนะนำการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ ไม่เน้นวิชาการมาก เนื่องจากนำ
ความรู้หรือทฤษฎีการลดน้ำหนักจากตำรับมาผสานกับวิธีการปฏิบัติจริงของคนที่ประสบความสำเร็จ
สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้