แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ; ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.
    ( 2559). Know smoking : รู้ทันควัน. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
    สร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ HV5735 น565

    หนังสือ Know smoking : รู้ทันควัน จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากนิทรรศการ
“รู้ทันควัน” พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำเตือน
ที่แสดงให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่ จากการรู้เท่าทันบุหรี่ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เรื่องของ สถิติ
การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ของบุหรี่ ประเภทของบุหรี่ ผลกระทบต่อร่างกายภายนอกและภายใน
ควันบุหรี่มือสองและสาม 10 ขั้นตอนโปกมือลาบุหรี่ ละเขาเลิกได้คุณก็เลิกได้