แนะนำหนังสือมุม สสส.


สุดใจ พรหมเกิด. ( 2557). โรงเรียนสร้างสุข. กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม
    การอ่าน. เลขหหมู่ LB1573 ร92

    หนังสือในโครงการ อ่านสร้างสุข ในโรงเรียนและสถานศึกษา เกิดขึ้นเพื่อเปิดเวทีนำบท
เรียนดี ๆ ในการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน จากการอ่านอย่างมีความสุข ในครอบครัว
ในโรงเรียน และในชุมชน ของแต่ละหน่วยงาน แต่ละบริบท ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อนำพลังของการอ่านร่วมพัฒนาเด็ก ๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บทประกอบด้วยเรื่อง เปิดโลกความสุขจากการอ่าน เล่มโปรด
เล่มเปลี่ยน อ่านสนุกกับต้นแบบอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ความเรียง
สร้างสุข เปิดมิติอ่านสร้างสุขกับโครงการ “อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา”
และเคล็ดไม่ลับจับโครงการ ส่งเสริมการอ่านมาเลื่อนวิทยฐานะ