แนะนำหนังสือมุม สสส.


สุดใจ พรหมเกิด. ( 2557). หนังสือภาพสื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองและคุณลักษณะ
    อันพึงประสงค์ของลูกน้อย
. กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน. เลขหมู่
    LB1573 ห36 2558

     หนังสือชุดอ่านสร้างสุข ฉบับนี้ นำเรื่องราวมหัศจรรย์ของสมองและการอ่าน รวมทั้งการบ่ม
เพาะนิสัยรักการอ่านด้วยวิธีง่าย ๆ เพื่อชักจูงให้ผู้อ่านทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมให้รักการอ่าน
ในการสร้างเสริมการอ่านให้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทย เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยเรื่องของ มหัศจรรย์อายุ 0-6 ปี การเจริญเติบโตของสมองและสมองจะพัฒนา
ได้อย่างไร จะเริ่มอย่างไรเพื่อให้ลูกอ่านหนังสือ การเลือกหนังสือให้ลูกน้อย และอ่านที่
ไหนดี รวมถึงปลูกฝังเจ้าตัวเล็กให้รักการอ่านนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียว