แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ; ศูนย์เรียนรู้
    สุขภาวะ. ( 255-). เมื่อความตายใกล้มาถึง : คู่มือสำหรับผู้ดูแล. กรุงเทพฯ : สำนักงาน,
    กองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู WB310 ม82

     คู่มือนี้ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลคนในวันสุดท้ายของชีวิต
และการนำพาตนเองไปสู่พื้นที่แปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราจะประสบกับ
ช่วงอารมณ์ที่แตกต่างหลากหลาย และความรู้สึกไม่แน่นอน ให้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในการรู้ว่า
คุณจะคาดหวังอะไรได้บ้าง และสามารถทำอะไรได้บ้างในการดูแลคนที่กำลังอยู่ในช่วงสัปดาห์
สุดท้าย และชั่วโมงสุดท้ายของชีวิต