แนะนำหนังสือมุม สสส.


วีระศักดิ์ พุทธาศรี. ( 2552). รายงานมาตรการด้านภาษีและราคากับโรคอ้วน : กรณีภาษี
    เครื่องดื่ม
. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่
    HJ2995 ว64ร63

     รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรม หาหลักฐานทางวิชาการของ
มาตรการด้านราคาและภาษีของเครื่องดื่ม และกระบวนการทางภาษีของไทยโดยเฉพาะภาษี
สรรพสามิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องดื่มน้ำอัดลม สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล
นำเข้าสำหรับช่วยการตัดสินเชิงนโยบายของมาตรการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการบริโภค เช่น เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการคนไทยไร้พุง เนื้อหา
ส่วนแรกเป็นการรวบรวมหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการค้า กับผล
พฤติกรรมบริโภคและสุขภาพ ส่วนที่สองเป็นข้อมูลและแนวคิดการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม ของไทย ส่วนท้ายเป็นสรุปและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีของเครื่อง ดื่มน้ำอัดลม