แนะนำหนังสือมุม สสส.


เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ. ( 2559). คู่มือการเลิกบุหรี่สำหรับ
    ประชาชน
. นครปฐม : หจก. สินทวีกิจจ พริ้นติ้ง. เลขหมู่ HV5735 ค745 2559

     หนังสือ “คู่มือการเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน.” เป็นหนังสือที่เครือข่ายวิชาชีพแพทย์
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบคาดหวังว่าจะสร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งผู้ที่
สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ทราบถึงพิษภัยที่ทำให้เกิดอันตราย
กับตัวผู้สูบ และคนอื่น รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เนื้อหาจะบอกด้วยเรื่อง แนะนำวิธีการใช้
หนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหตุผลที่ทำไมต้องมีการควบคุมการบริโภคยาสูบ
และสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ พิษภัยของยาสูบ และคำแนะนำวิธีการเลิกบุหรี่อย่างง่ายๆ