แนะนำหนังสือมุม สสส.


อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ. (2559). บุหรี่ ภัยร้าย ทำลายคุณ. กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
    เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่. เลขหมู่ HV5735 บ754

    หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่เกิดมาจากนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ และการแสดงภาพประกอบต่าง ๆ
ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 9 บท ว่าด้วยเรื่อง
สารพิษในควันบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง ภัยจากที่เราไม่ได้สูบ ผลกระทบและความเสี่ยงจากการ
สูบบุหรี่ ผลกระทบการสูบบุหรี่ต่อสตรี ความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ วิธีเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง
เลิกบุหรี่ดีอย่างไร และกฎหมายการห้ามสูบบุหรี้ในที่สาธารณะ