แนะนำหนังสือมุม สสส.


กมลา วัฒนพร และกาญจนา พุ่มพวย. (2561). โลกไม่ติดต่อ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุน
    การสร้างเสริมสุขภาพ. เลขหมู่ รส ล 929

    เรื่องสั้นที่สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม ผ่านวิถีชีวิตและพฤติกรรมของตัวละครหลากหลาย บางมุม
บางชีวิตอาจไม่เคยมีใครกล่าวถึง หากมีก็เพียงบางเสี้ยวหรือพบเจอในรูปแบบงานอื่นๆอาจเป็นกลุ่มคน
แปลกแยก หลบอยู่ตามมุมมืดของสังคม ในเล่มประกอบไปด้วยเรื่องเล่าทั้ง 9 เรื่อง ที่เล่าผ่านตัวละครเล็กๆ
ในซอกหลืบของสังคม จะส่งผ่านสื่อสะท้อนไปยังผู้คนในสังคมได้เข้าใจถึงปัญหา เพื่อการตระหนักรู้ร่วมกัน
ของสังคมในวงกว้าง