แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ( 2556). รักไร้ควัน. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
    กองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ HV5745 ร62

    หนังสือ “รักไร้ควัน” เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมทุกเรื่องราวจากนิทรรศการ
รักไร้ควัน นับตั้งแต่แนวคิด แรงบันดาลใจ นำมาสู่เนื้อหาองค์ความรู้ที่สร้างความตระหนักในพิษภัย และ
อันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่ตัวคุณ ยังรวมไปถึงคนที่คุณรักและรักคุณ ตลอดจนส่งผลร้ายต่อไป
ยังโลกใบนี้ พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ ประสบการณ์ และทัศนะของนักแสดง นักร้อง ขวัญใจวัยรุ่นที่ไม่พึ่ง
พาบุหรี่ สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การนำเสนอมุมมองที่มีต่อบุหรี่อย่างเพื่อนที่เข้าใจ พร้อมที่จะเป็น
กำลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งใจจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการเลิกสูบบุหรี่