แนะนำหนังสือมุม สสส.


จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. ( 2557). โรคาฮาเฮ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริม
    สุขภาพ สสส. เลขหมู่ รส ร926

    หนังสือที่รวมเรื่องสั้น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดระดับประชาชน ในโจทย์เรื่องความอ้วน จำนวน 11 เรื่อง
ซึ่งนักเขียนแต่ละคนสามารถสร้างสรรค์ เรื่องสั้นที่หลากหลาย แตกต่างกันไปไม่ซ้ำแบบ ซึ่งเป้าหมายหลักคือ
อยากให้ทุกคนเอาไขมันส่วนเกินออกไปจากชีวิต แต่แทนที่จะนำเสนอด้วยข้อมูลทางการแพทย์เช่นแคลอรี
การคำนวณน้ำหนักกับความสูง แต่นักเขียนได้ช่วยกันแปลงสารให้กลายเป็นความสนุก ให้อารมณ์ความรู้สึก
อันหลากหลาย และศิลปะการเล่าเรื่อง