แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ( 255-). Sex วัยรุ่นเลือกได้ : หนังสือ
    นิทรรศการเซ็กส์วัยรุ่นเลือกได
้. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
    เลขหมู่ HQ27 ซ72

    หนังสือ “Sex วัยรุ่นเลือกได้ : หนังสือนิทรรศการเซ็กส์วัยรุ่นเลือกได้” เกิดจากการที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
ของ สสส. ได้จัดทำนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ Sex วัยรุ่นเลือกได้” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะ
ทางเพศให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำหนังสือขึ้นมา ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดในการ
จัดนิทรรศการ การรู้จักพัฒนาการของร่างกาย ตั้งแต่วัยแรกรุ่น วัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่นตอนปลาย
การรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่แปรปรวน เรื่องของ Sex ที่วัยรุ่นต้องรู้จักเลือก และการรู้ใจและตั้งเป้าหมาย
ในชีวิต