แนะนำหนังสือมุม สสส.


พรรณปพร ลีวิโรจน์. (2554). แอลกอฮอล์ : มุมมองของระบาดวิทยา. สมุทรปราการ : คณะสังคม
    สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
    เลขหมู่ HV5135 พ44อ84

    หนังสือ “แอลกอฮอล์ : มุมมองของระบาดวิทยา” เกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียน ได้เข้าไปเป็นผู้วิจัยและ
ประเมินผลการดำเนินงานในระดับชุมชน ในโครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านสุขภาพ
และความรุนแรง จึงต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์ในการทำงานระดับพื้นที่ต่างๆ
โดยได้นำแนวคิดระบาดวิทยามาเป็นกรอบในการอธิบาย เพื่อหาแนวทางและมาตรการลดการ
บริโภคแอลกอฮอล์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 3 บท ได้แก่ แนวคิดทางระบาดวิทยา
กระบวนการเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแนวคิดระบาดวิทยา และ แนวทางและมาตรการ
ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์