แนะนำหนังสือมุม สสส.


ช่อเพชร จิตรสกุล เอื้ออาภรณ์. (2551). มาตรการนโยบายและกฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริม
    โภชนาการที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
. กรุงเทพฯ : เครือข่ายรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน.
    เลขหมู่ QU146.1 ช53ม63

    เครือข่ายรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน ได้ดำเนินการทบทวนสถานการณ์นโยบาย เพื่อจัดการโภชนาการ
ที่ดีเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคีและเครือข่ายในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเด็นนโยบายและ
ผลักดันให้เกิดนโยบายที่เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ เนื่องจากการบริโภคอาหารเป็นเรื่องของ
วิถีชีวิตที่จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน โดยรัฐบาลและองค์กรต่างๆในประเทศ ได้เริ่มเห็นความสำคัญ
และมีบทบาทในการช่วยกำหนดให้เกิดนโยบายที่เอื้อต่อภาวะโภชนาการของประชาชนในประเทศตนเอง
ประสบการณ์จากประเทศเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการดำเนินงานของประเทศไทย ซึ่งรายละเอียด
ในหนังสือประกอบด้วย เรื่องมาตรการ นโยบาย และกฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมโภชนาการที่ดี
ให้แก่เด็กและเยาวชน ภาพรวมการส่งเสริมโภชนาการที่ดี และการตลาดและการโฆษณาอาหารและ
เครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชน