แนะนำหนังสือมุม สสส.


วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด และ โสภา ศรีสำราญ. (2562). อาณาจักรผักพื้นถิ่น : จากวัฒนธรรม
    สู่นวัตกรรมการกิน
. นนทบุรี : อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล. เลขหมู่ QK83 อ6362

    หนังสือเรื่อง “อาณาจักรผักพื้นถิ่น : จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการกิน” เกิดขึ้นจากความตระหนักว่า
การกินทุกวันนี้ ถูกกำหนดโดยรูปแบบการบริโภคเชิงเดี่ยว ที่ตอบรับการผลิตและแปรรูปอาหารเชิงเดี่ยว
แบบอุตสาหกรรม ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผู้เขียนจึงเดินทางเพื่อสำรวจพืชผักพื้นถิ่น ทั้งสี่ภาคของ
ประเทศไทย เป็นการสำรวจระบบนิเวศอาหารของสังคม และนำเรื่องราวเรื่องวัฒนธรรมอันเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต มาผูกโยงกับ นวัตกรรม และพืชผักพื้นถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
โครงการกระบวนการสังเคราะห์และพัฒนาวิชาการขับเคลื่อนด้านระบบอาหาร ที่มี สสส. สนับสนุน