แนะนำหนังสือมุม สสส.


บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ และ งามจิตต์ จันทรสาธิต. (2556). คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
    โรคหลอดเลือดในสมองสำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุน
    การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ WL355 ค7462 2556

    หนังสือคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองสำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านเล่มนี้
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เนื้อหาได้จัดเรียงตามลำดับ
เข้าใจง่าย เป็นข้อมูลจากประสบการณ์จริงซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมนำเสนอ ซึ่งจะสนับสนุนผู้ดูแล
ให้ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างมีหลักวิชา และถูกต้อง