แนะนำหนังสือมุม สสส.


สุจิตรา ชาญชัยเจริญกุล และ กริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์. (2557). สิ่งที่เธอต้องรู้ สิ่งที่เขาต้องรู้. กรุงเทพฯ :
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ HQ27 ส62

    สำนักพิมพ์สุข ได้รวบรวมเนื้อหาจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เพื่อจัดทำหนังสือสำหรับเยาวชนเพศหญิงและชาย เรื่อง “สิ่งที่เธอต้องรู้ และ
สิ่งที่เขาต้องรู้” เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ทั้งการทำความรู้จักตนเอง
เรื่องของเพศสัมพันธ์ และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความจริงจากเรื่องเล่าและความเชื่อต่างๆ
เพื่อคลายข้อสงสัยรู้เท่าทันเรื่องเพศ และสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาวะทางเพศที่ดีได้