แนะนำหนังสือมุม สสส.


กรกฎ พัลลภรักษา. (2558). เติม--เต็ม : เรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการ
    อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย
. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
    เลขหมู่ NA 2545 ก1ต84

    สุขภาวะที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากแต่ละบุคคลขาดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อพัฒนาการ ปัจจุบัน
สังคมมีความหลากหลายและเปิดกว้างอย่างเท่าเทียมมากขึ้น การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือ Universal
Design นั้น เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เนื่องจากความกระตือ
รือร้นในเรื่องสิทธิที่เท่าเทียมกันของทุกคน การยอมรับในความหลากหลายของมนุษย์ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางผลักดันให้แนวคิดของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเป็นที่ยอมรับ
มากขึ้นในวงกว้างและได้รับการนำมาปรับใช้อย่างเต็มที่ในหลายๆ ประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม
เรื่องราวจากหลายๆ หน่วยงานที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่ตามหลักการออกแบบเพื่อ
คนทั้งมวล เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลาย เพิ่มความสุขให้กับชีวิตประจำวันของทุกๆ
คน เติมเต็มในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความจำเป็น โดยหนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวการเดินทาง
ของแต่ละองค์กรในการทำงาน เพื่อรองรับผู้ที่มีความหลากหลาย ทั้งบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความพิการ
เด็ก และสตรีมีครรภ์