แนะนำหนังสือมุม สสส.


ธรากร กมลเปรมปิยะกุล. (2559). หัวใจตื่นรู้. กรุงเทพฯ : SOOK Publishing.
     เลขหมู่ BF 697.5ร43ธ46ห6

    หนังสือที่เกิดจากการถอดบทเรียนจากโครงการ "ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่" ที่ต้องการ
กระจายทุนให้คนในชุมชนต่างๆ ซึ่งกิจกรรมและผลลัพธ์ของการดำเนินงานมีมากมายที่มีส่วนสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน และกระตุ้นให้สร้างระบบและกลไกในพื้นที่ที่สามารถทำงานเพื่อ
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนำเนื้อหานำไปประยุกต์ในการ
ทำโครงการ ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างในรูปแบบต่างๆ