แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2556). คู่มือเรียนรู้ ดูชม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.
     กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ NA 2542.3 ส63ค74

    หนังสือ “คู่มือเรียนรู้ดูชม” ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุล ทั้งกาย จิต ปัญญา สังคม ทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ
ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ นิทรรศการ สถาปัตยกรรมประหยัด
พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในอาคารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ
ความคิดริเริ่มในการสร้างสุขภาวะเริ่มได้ง่ายๆ จากตัวเรา ครอบครัว ขยายผลสู่ชุมชนและสังคม ที่มีเส้นทาง
เรียนรู้ ดูชม 3 เส้นทาง เช่น เส้นทางชมสถาปัตยกรรมและวิถีสีเขียว เส้นทางชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้
สุขภาวะ และเส้นทางชมงานประติมากรรมจากศิลปินที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้เรียนรู้