แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)( 255-). คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน.
     กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ NA 7110 ค739

    หนังสือ "คู่มือบ้านใจดี" เป็นหนังสือสำหรับการออกแบบและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อสำหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นๆในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเปลี่ยนโลกของคน
บางกลุ่มได้จากบ้านหลังเดิม การปรับทางเดินในบ้านอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถทำให้ร่างกายของคน
ป่วยกลับมาแข็งแรงได้และประกอบกิจกรรมต่างๆเหมือนกับคนปกติได้ หนังสือเล่มนี้ได้นำแนวคิด Universal
Design หรือการออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสังคมหรือแม้แต่สมาชิกในบ้านสามารถใช้งานได้ มาแนะนำให้
ผู้อ่านได้รู้จัก รวมถึงการเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนบ้าน เพื่อขยายพื้นที่ความสุขให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว