แนะนำหนังสือมุม สสส.


สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2559). อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ : สำหรับ
    เด็กเล็ก.
กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอ
    ชาวบ้าน. เลขหมู่ WB327 อ461

    หนังสือ อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. สำหรับเด็กเล็ก ได้รวบรวมพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือดำเนิน
ชีวิต สำหรับเด็กเล็ก ใน 3 เรื่อง คือ อาหาร ออกกำลังกายและอารมณ์ หรือ 3 อ. ในช่วงวัยต่างๆ
เพื่อพัฒนาการเจริญเติมโตและมีสุขภาพที่ดีของเด็กเล็ก เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การบริโภค
อาหารสำหรับทารกแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี การบริโภคอาหารสำหรับเด็กประถมศึกษา (อายุ 6 -12 ปี)
การออกกำลังกายในเด็กเล็ก และพัฒนาอารมณ์และปลูกฝังทักษะทางสังคมให้ลูกน้อย