อาเซียนน่ารู้

สำนักหอสมุดได้รวบรวมแหล่งความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวประเทศอาเซียน


  รายละเอียด
  เว็บไซต์
  เพลงประจำอาเซียน -http://spiritofasean.com/index.php/2011-09-01-08-31-38
  วีดีโอเกี่ยวกับประเทศอาเซียน -http://spiritofasean.com/index.php/video
  ประชาคมอาเซียน 2015
  ท่องโลกอาเซียน

  เส้นทางสู่ประชาคม

  เศรษฐกิจอาเซียน

  พิพิธภัณอาเซียน
  อาหารอาเซียน
ประเทศ เว็บไซต์
เครือรัฐออสเตรเลีย -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=21
แคนาดา -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=53
ญี่ปุ่น -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=133
นิวซีแลนด์ -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=187
รัสเซีย -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=230
สหภาพยุโรบ -http://www.mfa.go.th/internet/document/686.pdf
สหรัฐอเมริกา -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=266
สาธารณรัฐเกาหลี -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=145
สาธารณรัฐประชาชนจีน -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=63
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=378
สาธารณรัฐอินเดีย -http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=125

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

แคนาดา

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6172.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

จีน

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6169.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

ญี่ปุ่น

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6168.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

นิวซีแลนด์

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6167.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลี

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6169.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สหประชาชาติ

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6178.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สหภาพยุโรบ

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6177.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

สหรัฐ

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6173.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

อินเดีย

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6171.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-

ออสเตรเลีย

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6166.pdf

ความร่วมมือในเวที

การประชุมสุดยอด

เอเซียนตะวันออก

-http://www.mfa.go.th/internet/document/6176.pdf
อาเซียนบวกสาม -http://www.mfa.go.th/internet/document/6175.pdf
ประเทศสมาชิก ธงชาติ เว็บไซต์ที่เกียวกับประเทศต่างๆ
บรูไน ดารุสซาราม

-http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei
-http://www.aseanthailand.org/Brunei_Info%20_05-08-52_.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=8
มาเลเซีย

-http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
-http://www.aseanthailand.org/Malaysia1_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=12
ราชอาณาจักรกัมภูชา

-http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
-http://www.aseanthailand.org/cambodia_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=1
ราชอาณาจักรไทย

-http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7
-http://www.aseanthailand.org/Thailand_Info.pdf

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

-http://en.wikipedia.org/wiki/Laos
-http://www.aseanthailand.org/Laos_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

-http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
-http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=10

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

-http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
-http://www.aseanthailand.org/1Vietnam_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
สาธารณรัฐสิงคโปร์

-http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
-http://www.aseanthailand.org/Singapore_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=15
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

-http://en.wikipedia.org/wiki/Burma
-http://www.aseanthailand.org/Myanmar_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=9
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

-http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
-http://www.aseanthailand.org/indonesia_Info.pdf
-http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=16

สำนักหอสมุดได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนจากจุลสารและจดหมายข่าวเพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนได้สะดวกมายิ่งขึ้นโดยแยกตามหัวเรื่อง


การปฏิรูปการศึกษา - - ไทย

พินิติ รตะนานุกูล. การเกิดประชาคมอาเซียนกับการศึกษาของประเทศไทย. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 28-37. ดูรายระเอียด
ภาวิช ทองโรจน์. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. บิสิเนส พลัส. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 14-26.  ดูรายระเอียด

การเปิดเสรีการค้าบริการ

8 อาชีพยอดฮิตที่สุดในอาเซียน. บิสิเนส พลัส. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 40-46. ดูรายระเอียด
เออีซี จุดการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกบนมาตรฐาน-ภาษีเดียวกัน. TMA Magazine. 4, 15 (ต.ค. - ธ.ค.57) : 16-18.  ดูรายระเอียด

กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่น่าสนใน
X-ray เศรษฐกิจและศักยภาพอาเซียน. Borderless. 16 (ก.ค. – ก.ย. 56) : 24-28. ดูรายระเอียด

กลุ่มประเทศอาเซียน -- รายได้

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่น่าสนใน
ภาคิน นิมมานนรวงศ์, แปลและเรียบเรียง. ควรจริงจังกับปัญหาช่องว่างทางรายได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. จับตาอาเซียน. 2,2 (ก.พ. – พ.ค. 56) : 22-24. ดูรายระเอียด

การแข่งขัน -- ไทย

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแข่งขัน -- ไทยที่น่าสนใน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย. ก้าวทัน asean. 1,3 (มิ.ย. 56) ; 1-2. ดูรายระเอียด

การค้าบริการระหว่างประเทศ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกการค้าบริการระหว่างประเทศ
สรุปรายงานวิเคราะห์สภาวะการค้าบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) โดยผ่านเลขาธิการองค์การ การค้าโลก. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอกสารแนบ). 1-3. ดูรายระเอียด

การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- กลุ่มประเทศอาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน
8 อาชีพยอดฮิตที่สุดในอาเซียน. บิสิเนส พลัส. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 40-46. ดูรายระเอียด
ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2,14 : 3-4. ดูรายระเอียด
เพชร และ มุข. ความตกลงว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่วมอาเซียน. วารสารการค้าระหว่างประเทศ. 5 (ก.ค. - ก.ย. 57) : 25-27. ดูรายระเอียด
สำนักการค้าบริการและการลงทุน. จริงหรือไม่กับการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีภายใต้ AEC. วารสารการค้า. ระหว่างประเทศ. 3 (ม.ค. - มี.ค. 57) : 24 - 27. ดูรายระเอียด
เออีซี จุดการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกบนมาตรฐาน-ภาษีเดียวกัน. TMA Magazine. 4, 15 (ต.ค. - ธ.ค.57) : 16-18. ดูรายระเอียด

การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแง่เศรษฐกิจ
รูปแบบการดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน. Tourism Journal. 4(2556) : 52-59. ดูรายระเอียด

ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
รูปแบบการดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน. Tourism Journal. 4(2556) : 52-59. ดูรายระเอียด

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2,11 : 3. ดูรายระเอียด
ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนคืออะไร. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2,13 : 3-4. ดูรายระเอียด

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ -- กลุ่มประเทศอาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน
จิตทิพย์ มงคลชัยอรัญญา. ครึ่งทาง AEC : “สอบได้” หรือ “สอบตก”? บทวิเคราะห์การประเมินผลความก้าวหน้า ผ่าน AEC Scorecard. จับตาอาเซียน. 1,3 (มิ.ย. – ก.ย. 55) : 30-37. ดูรายระเอียด

ความรุนแรง -- อาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรุนแรงในกลุ่มอาเซียน
เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี. อาเซียน-ผู้คน-ความรุนแรงกับเป้าหมายสูงสุดของอาเซียน. จับตาอาเซียน. 2,2 (ก.พ. – พ.ค. 56) : 25-29. ดูรายระเอียด

จีน -- การค้า -- อาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวการค้าในกลุ่มอาเซียนของประเทศจีน
อาเซียน-จีน : ปีที่ 21 บนเส้นทางการค้า ทศวรรษหน้ากับการเติบโต. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอกสารแนบ). 2-5. ดูรายระเอียด

จีน -- ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวข้อตกลงทากงารค้าระหว่างประเทศของประเทศจืน
สหรัฐฯ ผลักจีนเพิ่มการนำเข้าภาพยนตร์แห่งชาติ. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอกสารแนบ). 2,8. ดูรายระเอียด

การปฏิรูปการศึกษา - - ไทย

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย
พินิติ รตะนานุกูล. การเกิดประชาคมอาเซียนกับการศึกษาของประเทศไทย. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 28-37. ดูรายระเอียด
ภาวิช ทองโรจน์. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. บิสิเนส พลัส. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 14-26. ดูรายระเอียด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิตติชัย นวลทอง. 10 แนวคิดการก้าวสู่ AEC อย่างมีความพร้อม. ก้าวทัน asean. 1,7 (ต.ค. 56) : 5-6. ดูรายระเอียด
ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2,14 : 3-4. ดูรายระเอียด
ไทยก้าวทัน AEC. ก้าวทัน asean. 1,2 (พ.ค. 56) : 1-2. ดูรายระเอียด
X-ray เศรษฐกิจและศักยภาพอาเซียน. Borderless. 16 (ก.ค. – ก.ย. 56) : 24-28. ดูรายระเอียด

ประชาคมอาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สรุปสาระสำคัญของแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. จับตาอาเซียน. 2,1 (ต.ค. 55 – ม.ค. 56) : 12-13. ดูรายระเอียด

ประชาคมอาเซียน - - การเปิดเสรีการค้าบริการ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเชียน การเปิดเสรีการค้าบริการ
8 อาชีพยอดฮิตที่สุดในอาเซียน. บิสิเนส พลัส. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 40-46. ดูรายระเอียด
เออีซี จุดการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกบนมาตรฐาน-ภาษีเดียวกัน. TMA Magazine. 4, 15 (ต.ค. - ธ.ค.57) : 16-18. ดูรายระเอียด

ไทย - - การศึกษา

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทย
พินิติ รตะนานุกูล. การเกิดประชาคมอาเซียนกับการศึกษาของประเทศไทย. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 28-37. ดูรายระเอียด
ภาวิช ทองโรจน์. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. บิสิเนส พลัส. ฉบับพิเศษ (Universities 2014) : 14-26. ดูรายระเอียด

ประชาคมอาเซียน -- ไทย

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ไทยในประชาคมอาเซียน. จับตาอาเซียน. 2,2 (ก.พ. – พ.ค. 56) : 10-12. ดูรายระเอียด
โอกาสของไทยในอาเซียน. ก้าวทัน asean. 1,4 (ก.ค. 56) : 1-2. ดูรายระเอียด

ประเทศมหาอำนาจกับอาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจกับอาเซียน
การแข่งขันของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. จับตาอาเซียน. 2,1 (ต.ค. 55 – ม.ค. 56) : 22-26. ดูรายระเอียด

สถานการณ์อาเซียน -- 2556

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์อาเซียนในปี 2556
สถานการณ์ชาติอาเซียน. จับตาอาเซียน. 2,2 (ก.พ. – พ.ค. 56) : 13-21. ดูรายระเอียด

สังคมและวัฒนธรรม -- อาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
สรุปสาระสำคัญของแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. จับตาอาเซียน. 2,1 (ต.ค. 55 – ม.ค. 56) : 12-13. ดูรายระเอียด

สินค้า -- อาเซียน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าของประเทศอาเซียน
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2,11 : 3. ดูรายระเอียด
ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนคืออะไร. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2,13 : 3-4. ดูรายระเอียด

องค์การการค้าโลก -- จีน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกของจีน
จีนและการเข้าเป็นสมาชิก WTO ครบรอบ 10 ปี. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอกสารแนบ). 1-6. ดูรายระเอียด

องค์การการค้าโลก -- ลาว

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกขอลาว
ลาวเข้าเป็นสมาชิก WTO : โอกาสและความท้าทายของไทย. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2,15 : 3. ดูรายระเอียด

อาเซียน -- การค้า -- จีน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการค้าของจีน
อาเซียน-จีน : ปีที่ 21 บนเส้นทางการค้า ทศวรรษหน้ากับการเติบโต. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอกสารแนบ). 2-5. ดูรายระเอียด

อาเซียน -- การค้า -- จีน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการค้าของจีน
อินเดียและเพื่อนบ้าน. ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอกสารแนบ). 1-2. ดูรายระเอียด

กลุ่มประเทศอาเซียน -- รายได้

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน -- รายได้ที่น่าสนใน
ภาคิน นิมมานนรวงศ์, แปลและเรียบเรียง. ควรจริงจังกับปัญหาช่องว่างทางรายได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. จับตาอาเซียน. 2,2 (ก.พ. – พ.ค. 56) : 22-24. ดูรายระเอียด