หนังสือน่าสนใจ


ศิริวร แก้วกาญจน์. (2562). ฝันของฝูงกระต่าย. กรุงเทพฯ: ผจญภัย. เลขหมู่ PL4209 ศ64ฝ63

    นำเสนอแง่มุมต่อเหตุการณ์ในอดีตและปรากฏการณ์ทางสังคม ด้วยสำนวนที่กระตุกให้ฉุกคิดถึงสิ่งที่พบเห็น
ในปัจจุบัน อาทิ การค้ามนุษย์ จริยธรรม ตัวตนของมนุษย์ในโลกออนไลน์ อำนาจ การศึกษา การเมือง
ธรรมชาติ ทุนนิยม ฯลฯ ด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยต่อความไม่ยี่หระของผู้คนร่วมสมัย หรือฝูงกระต่ายในรวม
บทกวีเล่มนี้
    ฝันของฝูงกระต่าย เป็นงานกวีนิพนธ์ที่ผสมผสานบทกวีฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์เข้าด้วยกันประกอบ
ไปด้วย 4 ภาค คือ “ชนเผ่าเร่ร่อนในโลกออนไลน์” “ฝันของฝูงกระต่าย” “กาแฟและหนังสือ” และ “ต้นไม้ไม่
อยากเป็นเรือ” จุดเด่นในงานกวีนิพนธ์ส่วนใหญ่ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ คือ การแสดงปฏิกิริยาต่อภาพข่าว
เหตุการณ์สำคัญทั้งทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเรื่องอื่นๆ
ด้วยสายตา อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงความคิดนึกในแบบกวี แม้รายละเอียดของเนื้อหาอาจเป็นสิ่งที่ผู้อ่าน
รับรู้อยู่แล้วจากข่าวสารและความเป็นไปรอบตัว แต่ผู้เขียนก็มีมุมมองและกลวิธีที่น่าสนใจมาเล่าใหม่ได้เสมอ
ทำให้งานกวีนิพนธ์ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ รวมถึงใน ฝันของฝูงกระต่าย มักจะสดใหม่ด้วยเนื้อหาร่วมสมัย
เป็นบทบันทึกอันเปี่ยมด้วยวรรณศิลป์ของเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น เหตุการณ์
ทีมนักฟุตบอลหมูป่าติดอยู่ในถ้ำหลวง เมื่อ พ.ศ. 256