EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
ผลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด
     Happy@RSULibrary"
  
ประมวลภาพงานสัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 27-31
      มีนาคม 2560
  
เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยระหว่าง
     วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
การต่ออายุการยืมหนังสือ สื่อโสตทัศน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
     TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
     โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด

ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์

ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter