งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ


สำนักหอสมุดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้แก่คณะต่าง ๆ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ คณะ หลักสูตร สามารถซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทาลัย


คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายระเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายระเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายระเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายระเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด

คณะกายภาพบำบัด ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายระเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยรัฐกิจ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด

คณะกายภาพบำบัด ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายระเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยรัฐกิจ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด

คณะกายภาพบำบัด ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด