งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

    สำนักหอสมุดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้แก่คณะต่าง ๆ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้
คณะ หลักสูตร สามารถซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทาลัย

    งบประมาณประจำปีการศึกษา 2559
    งบประมาณประจำปีการศึกษา 2558
    งบประมาณประจำปีการศึกษา 2555
    งบประมาณประจำปีการศึกษา 2554